Wyprawka szkolna – program dofinansowania zakupu podręczników szkolnych w roku szkolnym 2023/2024

Podobnie jak w latach ubiegłych tak i w tym roku szkolnym rodzice lub opiekunowie uczniów niepełnoletnich posiadających aktualne orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, jak również uczniowie pełnoletni z w/w orzeczeniem mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Dofinansowanie można otrzymać do kwoty 445 złotych, na podstawie wniosku złożonego do dyrektora szkoły. Zwrotu kosztów zakupu podręczników/materiałów edukacyjnych/materiałów ćwiczeniowych dokonuje szkoła na podstawie przedłożonego przez rodzica/opiekuna/pełnoletniego ucznia dowodu zakupu (faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica/opiekuna, rachunek, paragon, oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych).

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 7 września 2023

Dokumenty do zapoznania się i pobrania: