Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Oficjalna strona Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treść niedostępna

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst),
 • niektóre dokumenty PDF nie są dokumentami edytowalnymi (skany),
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • brak czytnika impresyjnego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Data sporządzenia deklaracji:
 • Data ostatniego przeglądu deklaracji:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dariusz Niepokój, dariusz.niepokoj@zsp1.fc.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 13 43 216 81. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres:

 • ul. Podkarpacka 16, 38-400 Krosno

Wejście do budynku:

 • Do budynku „A” i „B” prowadzi szerokie dojście bez barier architektonicznych, z możliwością dojazdu od strony ul. Podkarpackiej i ul. Kletówki. Wzdłuż budynku A wybudowany został nowy chodnik dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Oba wejścia nie mają ograniczeń i barier w postaci schodów i są ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Przy wejściu do budynku „B” oraz do budynku „A” przy sali A16 znajdują się wejścia z podjazdami dla osób niepełnosprawnych. Szkoła posiada 4 wyjścia ewakuacyjne odpowiednio oznakowane. We wszystkich salach lekcyjnych budynku A i B wraz z sala gimnastyczną, pokojem nauczycielskim, księgowością, biblioteką, czytelnią szkolną jest zainstalowany system audio – radiowęzeł szkolny, który wspiera przekaz informacji, dodatkowo w holu budynku A jest zamontowany system audiowizualny wspomagający sposób przekazywania informacji uczniom, rodzicom, klientom odwiedzającym szkołę. Na ekranie zamieszczane są bieżące informacje, prezentacje, wideotekst, piktogramy, ogłoszenia itp. W formie dostosowanej do niepełnosprawności osób z np. słabowidzeniem, słabo słyszeniem.
 • wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku,
 • drzwi musisz otworzyć ręcznie,
 • otwierają się na zewnątrz,
 • otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły,
 • drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.

Parking:

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 2 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 • od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 3 metrów.
 • parking jest bezpłatny.

Przestrzeń za wejściem:

 • plan rozmieszczenia pomieszczeń znajduje się w i jest wykonany w kontrastowych kolorach oraz dużymi czcionkami.
 • pomieszczenie jest dobrze oświetlone.

Ciągi poziome:

 • Pomieszczenia znajdują się na 3 kondygnacjach.

Ciągi pionowe:

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów.

Pomieszczenia:

 • Pomieszczenia zlokalizowane na parterze budynku A są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Łazienka:

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością,
 • drzwi otwierają się na zewnątrz,
 • nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.

Parking:

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 2 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą,
 • miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane,
 • od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 3 metrów,
 • parking jest bezpłatny.

Pies asystujący:

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem,
 • pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu,
 • pies musi mieć kaganiec,
 • nie dotyczy psów przewodników.

Informacje dodatkowe

Na stronie można używać standardowych skrótów przeglądarki.

Narzędzie ułatwień dostępu (widget z ikoną osoby na wózku inwalidzkim znajdujący się przy lewej krawędzi strony internetowej) umożliwia zmianę poniższych parametrów strony:

 • powiększenie tekstu,
 • pomniejszenie tekstu,
 • odcień szarości,
 • wysoki kontrast,
 • tryb negatywu,
 • jasne tło,
 • wyróżniaj linki,
 • czytelna czcionka.