Działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad wydawania świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1700 z późn. zm.) i ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 z późn. zm.) wprowadza się następujące zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw szkolnych oraz wysokości pobieranych opłat za te czynności :

Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej.

 1. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej uczeń lub jego rodzic/prawny opiekun może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej. Wniosek składa się według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia – do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.
 2. Do wniosku należy dołączyć:
  • podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne
  • dowód opłaty skarbowej.
 3. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu (w dniu podpisania zarządzenia kwota ta wynosi 9 zł).
 4. Duplikat wykonuje się w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych.

 1. W przypadku utraty oryginału świadectwa rodzice ucznia niepełnoletniego lub pełnoletni uczeń lub absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa. Wniosek składa się według wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia – do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.
 2. Do wniosku należy dołączyć dowód opłaty skarbowej.
 3. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu (w dniu podpisania zarządzenia kwota ta wynosi 26 zł).
 4. Duplikat wykonuje się w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. W przypadku trudności z ustaleniem odpowiedniego wzoru świadectwa szkolnego termin ten może być przedłużony, o czym zainteresowany jest powiadomiony w w/w terminie.


Powyższe opłaty należy wnosić na konto:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie

ul.Podkarpacka 16

38-400 Krosno

PKO Bank Polski S.A.

*84 1240 2311 1111 0010 6149 3518*

z dopiskiem: *wpłata za duplikat (Imię i Nazwisko)*