L.p. Termin Opis
1.

15 maja – 16 czerwca 2023

800-1500

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
2.

23 czerwca – 10 lipca 2023

800-1500

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
3.

17 lipca 2023

do godz. – 1200

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
4. 15 maja – 18 lipca 2023 Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.
5

17 – 21 lipca 2023

800-1500

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe: zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami4) lub orzeczenia psychologicznego o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.5).
6.

24 lipca 2023

800-1200

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.
7.

25 – 28 lipca 2023

800-1500

Rekrutacja uzupełniająca.