L.p. Termin Opis
1.

13 maja – 14 czerwca 2024

800-1500

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
2.

21 czerwca – 8 lipca 2024

800-1500

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
3.

16 lipca 2024

do godz. – 1200

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
4. 13 maja – 18 lipca 2024 Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.
5

16 – 18 lipca 2024

800-1400

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe: zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami4) lub orzeczenia psychologicznego o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.5).
6.

19 lipca 2024

800-1200

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.
7.

24 – 26 lipca 2024

800-1500

Rekrutacja uzupełniająca.