„MATURZYSTO, Jeśli otrzymałeś/aś wezwanie na kwalifikację wojskową, a jej termin pokrywa się z Twoim egzaminem maturalnym, pamiętaj, żeby powiadomić o tym fakcie nadawcę swojego wezwania. Zostanie Ci wyznaczony inny, dogodny do Twoich planów termin.

Mówi o tym rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 440):

§ 6. Jeżeli osoba wezwana do kwalifikacji wojskowej nie może z ważnych przyczyn stawić się w określonym terminie i zawiadomi o tym wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do dnia, w którym była obowiązana stawić się do kwalifikacji wojskowej, oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się, wójt (burmistrz, prezydent miasta) wyznacza tej osobie inny niż określony w wezwaniu termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej”.

 

z poważaniem,

por. Marcin Kustroń

Szef Sekcji Promocji

Wojskowego Centrum Rekrutacji w Jaśle

tel. 261 156 712